ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ฝากกำลังใจ ถึงคนที่ต้องไกลบ้าน

ฝากกำลังใจ ถึงคนทีี่ต้องไกลบ้าน
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่
..... มีได้แค่ คำว่า คิดถึง .......
ฝากลมมาถึงคนทางบ้านครับ