เทิดทูนสถาบัน

 
 

ร.10 พระราชทานพระราโชวาท

ร.10 พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561